Motto:

Každý z nás prožívá v Pardubicích svůj vlastní příběh. Bydlíme tu, pracujeme, bavíme se, vychováváme tu své děti a staráme se tu o svoje rodiče. Právě pro Vás chceme, aby městské obvody rozhodovaly o věcech, které jsou Vám nejblíž, chceme aby si Vaše děti mohly bezpečně hrát na dětských hřištích, chceme, aby se veškeré změny v Pardubicích dělaly ve prospěch Vás, za Vašeho přispění, chceme, aby ten kdo třídí a recykluje odpad nedoplácel na ty, kteří to nedělají, chceme, abyste se v Pardubicích cítili jako jejich součást. Máme vize a cíle, které umíme naplnit. Jako starostové tří městských obvodů toto již čtvrtý rok pro Vás děláme.

Doprava a životní prostředí

 • Podporujeme výstavbu obchvatů města Pardubic pro vyvedení nákladní dopravy z centra města
 • Podporujeme provoz nového odbavovacího terminálu letiště Pardubice a zlepšíme jeho dopravní napojení
 • Podporujeme zkulturnění Pardubického nádraží včetně jeho modernizace
 • Budeme rozvíjet stávající síť cyklostezek spolu s možností získání dotačních peněz na jejich výstavbu
 • Budeme podporovat rozvoj městské hromadné dopravy
 • Za jeden pokácený strom vysadíme dva nové
 • Nadále budeme podporovat separaci a kompostování odpadu za účelem snížení či nezvyšování poplatku za odpad
 • Budeme zvyšovat podíl alternativních zdrojů pohonů, zejména plynu v MHD

Veřejná správa a řízení města

 • Rozhodování ve veřejných záležitostech a s tím spojená odpovědnost se bude odehrávat na nejnižším stupni veřejné správy, tedy na tom, který je nejblíže občanům – městských obvodech
 • Jasně vymezíme kompetence mezi městskými obvody a magistrátem města – obvodům co nejvíce operativních činností, magistrátu strategii a rozvoj
 • Aktivně budeme prosazovat zavádění prvků e Govermentu – obíhat bude dokument, ne občan
 • Budeme zveřejňovat veškeré informace a materiály na webových stránkách města, budeme hledat další možností pro podávání všech informací o činnosti města (transparentní účet, rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv) na webových stránkách města
 • Podpoříme další rozvoj aktivního zapojování občanů do dění ve městě – veřejná setkání, prezentace projektů, veřejná projednávání klíčových opatření
 • Budeme odpovědně koordinovat činnosti společností s majetkovou účastí města

Rodina a senioři

 • Zaměříme se na podporu sociálních bytů, bydlení pro seniory a mladé rodiny
 • Budeme podporovat vznik a provoz mateřských center
 • Podpoříme výstavbu se základní občanské vybavenosti
 • Zřídíme webové stránky, obsahující základní informace o rodinné politice města, přehledné rubriky s odkazy na jednotlivé služby, přehledy plánovaných akcí a další důležité informace pro rodiny
 • Zpříjemníme kvalitu života seniorů ve městě – dostatek míst k odpočinku, veřejné budovy přátelské seniorům

Vzdělání, kultura a sport

 • Provázaností školství a praxe budeme podporovat vytváření podmínek pro podporu technických oborů, neboť právě jejich absolventi mají největší šanci na pracovním trhu.
 • Podpoříme zvýšení prestiže učňovského školství
 • Na místa ředitelů budeme podporovat zkušené, vzdělané pedagogy.
 • Podpora sportu a volnočasových aktivit dětí bude sloužit jako prevence kriminality a drog
 • Budeme pokračovat v podpoře a organizování tradičních kulturních akcí
 • Nastavíme naprosto transparentní pravidla pro financování sportu ve městě
 • Výstavba nových sportovišť bude směřována do takových lokalit, kde bude možné vybudovat i ostatní infrastrukturu

Zaměstnanost a podpora podnikání

 • Budeme více zvažovat výstavbu nových velkých nákupních center, jakož to nežádoucí konkurenci místních drobných živnostníků, podnikatelů a jejich zaměstnanců
 • Podpoříme vznik start-upů pro který vyčleníme městský prostoor v nevyužívaných budovách patřících městu
 • Přehodnotíme stávající nájemní smlouvy v nebytových obecních prostorech určených k podnikání tak, aby byli více konkurenceschopné a ekonomicky provozně udržitelné,
 • Budeme spolupracovat s místními odbornými školami s možností praxe studentů v zaběhnutých firmách a získávání tak potvrditelné praxe, která bude po ukončení školy při hledání zaměstnání potřebná a velkou výhodou při výběrovém řízení,
 • Formou exkurzí a návštěv u místních institucí, podniků a firem ukážeme už i malým dětem ze ZŠ co je v budoucnu čeká a ulehčíme jim rozhodování při výběru jejich budoucího povolání či profese,
 • Zvýšíme počet obecních akcí a oživíme tradice ve veřejných prostorech (tematické aktivity typu: trhy farmářské, velikonoční, dožínkové, mikulášské, vánoční, chovatelské, bleší, vinobraní atd.),